Firma UNIT - LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich
Wdrożenie w działalności gospodarczej unikatowego i nowatorskiego
systemu informatycznego akumulującego usługi biznesowe
.


Celem projektu jest wdrożenie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zaoferowania nowej innowacyjnej usługi wykorzystującej modele SaaS, B2B, B2C w postaci akumulatora usług dla biznesu, stanowiącej nowość na rynku usług SaaS na świecie.

Jednocześnie poprzez realizację projektu wnioskodawca wdroży we własnej działalności gospodarczej nowe procesy biznesowe związane z wykorzystywaniem funkcji nowej usługi zarówno w zakresie podstawowych działań zarządczych firmy, jak również w zakresie targami usług świadczonych przez firmę wnioskodawcy w postaci zarządzania projektami, pracami badawczo-rozwojowymi, obiegiem dokumentacji, prowadzeniem księgowości i współpracy z partnerami biznesowymi.

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 60 030,00 PLN
War­tość pro­jek­tu: 164 082,00 PLN

Dzięki realizacji projektu firma wdroży we własnej działalności gospodarczej nową usługę:
Akumulator usług dla biznesuhttps://akumulator-uslug-biznesowych.pl

Mysłowice, dn. 13 grudnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą zamówienia w związku z zapytaniem ofertowym nr 1/WNIP/2017/RPO WSL
została firma NEXT Marcin Górski z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kierocińskiej 20/65.
Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie wymogi i uzyskała największą ilość punktów.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.Mysłowice, dn. 1 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WNIP/2017/ RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie w działalności gospodarczej unikatowego i nowatorskiego systemu informatycznego akumulującego usługi biznesowe”, złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, firma UNIT – LABS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.^