Co jest ich celem

Celem prac badawczych oraz rozwojowych jest tworzenie usług, procesów oraz produktów jak najlepszej jakości oraz w jak najkrótszym czasie.
Posiadanie w firmie działu badawczo-rozwojowego lub zespołu ds. innowacyjności wiąże się z dużymi kosztami. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zlecenie takich prac wyspecjalizowanej firmie w momencie, kiedy wystąpi taka potrzeba.
Jak również wykorzystanie wyników takich prac B+R sprawia, że zleceniodawca może wystąpić o bezzwrotne dofinansowanie komercjalizacji prototypu, urządzenia, oprogramowania czy metody, co może nastąpić w wyniku sfinansowania zakupu np. maszyn, urządzeń i specjalistycznego sprzętu.

Prace badawcze

Prace badawcze służą do pozyskiwania nowej wiedzy oraz umiejętności w celu tworzenia nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do już istniejących rozwiązań. Prace te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do
oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

Prace rozwojowe

Prace rozwojowe obejmują nabywanie oraz kształtowanie nabytej już wiedzy z zakresu technologii, nauki i działalności gospodarczej w celu wytwarzania nowych, ulepszonych lub zmienionych produktów, procesów lub usług lub do planowania produkcji. Nie obejmują one rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

^